Tìm những folder, file có dung lượng lớn chứa trong 1 folder để giải phóng HDD ?

HDD gần hết dung lượng và chúng ta cần check xem folder nào đang chiếm dung lượng và truy dần ra lý do chiếm dung lượng, có thể là binary log của mysql, log không rotate của apache, hoặc những folder có file được lưu giữ mà không cần thiết.

Dùng 1 đoạn scrip với du , sed, sort, cut và tail để kiểm tra vấn đề này:

Viết đoạn script này vào 1 file, +x cho file đó. Và thực thi với dạng:

./dungluong /etc/
1.8M nagios-3.4.1.tar.gz
2.0M nagios-plugins-1.4.16.tar.gz
2.8M MysqlMonitorTool-1.2.1.zip
2.9M MysqlMonitorTool
7.3M centreon-2.3.9.tar.gz
20M MONyog-5.5.2-0.x86_64.rpm
23M nagios-plugins-1.4.16
27M nagios

Có thể chép đoạn script này vào /usr/bin/ để gọi ra dùng khi cần check folder nào chiếm nhiều dung lượng nhất. và kiểm tra dần vào đường dẫn trong để giải phóng dung lượng HDD.

Thân !

Comments

comments