Tag Archives: SPL routine

Thêm NULLIF() cho informix dưới 11.10

Từ version Informix 11.10 một số build-in function được thêm vào trong đó có 1 function mà mình đang cần là NULLIF, mình đang sử dụng version nhỏ hơn 11.10 và khi truy vấn với NULLIF(field, 0) mình nhận được một error code là  674.  Sau khi tìm thì mình biết nó được mô tả như sau tại IBM Knowledge Center:
Continue reading Thêm NULLIF() cho informix dưới 11.10