Tag Archives: Postfix

Bắt buộc Postfix gửi mail với MAIL FROM match với Authentication ID, Tránh bị Phishing Mail

Nếu bạn mới cài Postfix và để cấu hình mặc định, bạn có thể dụng Roundcube để xác định một identities khác để gửi mail. Ví dụ: email của bạn là haulpd@manhdu.com nhưng bạn có thể gửi với Mail From: haulpd@gmail.com

Sẽ có vấn đề nếu bạn cung cấp thông tin này cho người khác hoặc khách hàng sử dụng vì có thể sẽ bị dùng làm phishing mail. Continue reading Bắt buộc Postfix gửi mail với MAIL FROM match với Authentication ID, Tránh bị Phishing Mail