Tag Archives: Exim

Relay một hay nhiều domain với Exim và smarthosts (có thể thực hiện với Exim trên Cpanel))

Để relay toàn bộ mail Exim đến một remote SMTP thì đơn giản, và việc relay những domain xác định đến một remote SMTP cũng có thể thực hiện như bên dưới:

1. Tạo một file /etc/staticroutes

Add vào những domain, mỗi dòng là một khai báo domain cần relay và relay Server như bên dưới:

Continue reading Relay một hay nhiều domain với Exim và smarthosts (có thể thực hiện với Exim trên Cpanel))