Setup Tomcat làm Server Runtime Environment cho Eclipse

Download version compressed của tomcat sau đó extract vào một directory bất kỳ.
https://tomcat.apache.org/download-80.cgi#8.5.6
Vào Eclipse vào Windows -> Preferences -> Search từ khóa “Runtime”

2016-10-19_132039

Click Add để thêm Server.

2016-10-19_133135

Chọn loại Server được hỗ trợ, check vào ô Create a new local server. Click Next.

2016-10-19_133203

Chọn đường dẫn đến Tomcat chúng ta vừa mới download và extract bên trên. Phần JRE là JDK đã được cài đặt trong máy và setup cũng trong References (Search installed JREs để thêm JDK).

Click Finish để hoàn tất.

Comments

comments