Disable dropdown menu tại main menu trong opencart

opencart mặc định sẽ thêm dropdown button vào main menu khi category có category con. Và không có phần nào chỉnh sửa để bỏ phần dropdown đó đi. Vì vậy cần phải sửa trong file templates của opencart. Comment những phần không cần phải check lại trong vòng lặp for của categories

link file template cho menu:
catalog/view/theme/[template-name]/template/common/header.twig

Để không hiểu thị dropdown nữa, chúng ta comment toàn bộ phần check nếu category.children == true chỉ chừa lại dòng hiển thị category name

Comments

comments