Category Archives: Web

Cấu hình Apache listen port riêng cho từng virtual host

Nếu có nhu cầu cấu hình Apache listen nhiều port. Apache có hỗ trợ cấu hình như vậy.

Ví dụ với Ubuntu Server

File cấu hình: /etc/apache2/port.conf

Sau đó khai báo virtualhost khai báo sẽ site sẽ listen ở port nào.

File cấu hình: /etc/apache2/sites-available/<file cấu hình virtual host>

Enable Site:

Restart Apache:

Disable dropdown menu tại main menu trong opencart

opencart mặc định sẽ thêm dropdown button vào main menu khi category có category con. Và không có phần nào chỉnh sửa để bỏ phần dropdown đó đi. Vì vậy cần phải sửa trong file templates của opencart. Comment những phần không cần phải check lại trong vòng lặp for của categories
Continue reading Disable dropdown menu tại main menu trong opencart

Cài đặt và cấu hình Apache Tomcat trên CentOS

Step 1: Cài đặt JDK:
Có thể download trực tiếp tại oracle sau đó copy lên Server hoặc wget rpm từ oracle.

Export các biến môi trường bên dưới, tùy vào đường dẫn cài đặt Java từ rpm:

Continue reading Cài đặt và cấu hình Apache Tomcat trên CentOS

Cài đặt, bổ xung một extension PHP không dùng EasyApache, hoặc khi đang sử dụng php mà không cần build lại.

Download extension cần bổ xung vào PHP

Ví dụ(mình cũng không biết lấy extension nào làm ví dụ): vanish

Kiểm tra module đã được loaded:

Nếu không trả về kết quả nào, có nghĩa là extension chưa được load cùng php.
Continue reading Cài đặt, bổ xung một extension PHP không dùng EasyApache, hoặc khi đang sử dụng php mà không cần build lại.