Category Archives: Network

Kiểm tra network speed với speedtest-cli từ command line.

Khi sử dụng Server, và dĩ nhiên là không có GUI, vì vậy mà việc kiểm tra tốc độ đường truyền không thể vào http://speedtest.net để kiểm tra được.

Tuy nhiên có một scripts python được Matt Martz viết để sử dụng các server của speed test và test tốc độ đường truyền từ Terminal.
Continue reading Kiểm tra network speed với speedtest-cli từ command line.

Thay đổi IP cho Card NAT trên VirtualBox

Mặc định Virtualbox sẽ chọn card mạng NAT cho máy ảo mới được tạo. Và thường thì IP từ mạng NAT sẽ khác với IP bên ngoài, vì vậy Virtualbox chọn lớp mạng 10.0.2.0 cho interface NAT đầu tiên và 10.0.3.0 cho interface NAT thứ hai và cứ tăng như vậy cho các interface khác.

Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thay đổi địa chỉ IP của interface cho máy ảo chúng ta có thể thực hiện thông qua Command mà Virtualbox cung cấp.

Lúc này Default Gateway sẽ là 192.168.2.2