Category Archives: Mail

Bắt buộc Postfix gửi mail với MAIL FROM match với Authentication ID, Tránh bị Phishing Mail

Nếu bạn mới cài Postfix và để cấu hình mặc định, bạn có thể dụng Roundcube để xác định một identities khác để gửi mail. Ví dụ: email của bạn là haulpd@manhdu.com nhưng bạn có thể gửi với Mail From: haulpd@gmail.com

Sẽ có vấn đề nếu bạn cung cấp thông tin này cho người khác hoặc khách hàng sử dụng vì có thể sẽ bị dùng làm phishing mail. Continue reading Bắt buộc Postfix gửi mail với MAIL FROM match với Authentication ID, Tránh bị Phishing Mail

Relay một hay nhiều domain với Exim và smarthosts (có thể thực hiện với Exim trên Cpanel))

Để relay toàn bộ mail Exim đến một remote SMTP thì đơn giản, và việc relay những domain xác định đến một remote SMTP cũng có thể thực hiện như bên dưới:

1. Tạo một file /etc/staticroutes

Add vào những domain, mỗi dòng là một khai báo domain cần relay và relay Server như bên dưới:

Continue reading Relay một hay nhiều domain với Exim và smarthosts (có thể thực hiện với Exim trên Cpanel))