Cài đặt và cấu hình Apache Tomcat trên CentOS

Step 1: Cài đặt JDK:
Có thể download trực tiếp tại oracle sau đó copy lên Server hoặc wget rpm từ oracle.

Export các biến môi trường bên dưới, tùy vào đường dẫn cài đặt Java từ rpm:

Download Tomcat từ https://tomcat.apache.org/download-80.cgi và Unzip nó tại 1 thư mục tùy chọn.
Đối với chkconfig viết file startup như sau:

Đối với Systemd
Reference: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-apache-tomcat-8-on-centos-7

Change Port của Tomcat
Change tại file:/opt/tomcat/conf/server.xml

Restart lại Tomcat để có hiệu quả.

Comments

comments

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *