Cài đặt php 5.2 và các module khác trên Cpanel 11.42

Đối với Cpanel 11.42 trở lên khi bạn sử dụng EasyApache để cài đặt các module cho Apache và php bạn sẽ không thấy php 5.2 và một số module khác.

Thật ra bạn vẫn có thể build php 5.2 và những module khác không hiển thị khi sử dụng EasyApache.

Cpanel đã cung cấp một danh sách các gói và cách cài đặt, cũng như cách loại bỏ cách cài đặt tùy chọn khi cài đặt không thành công.

http://docs.cpanel.net/twiki/bin/view/EasyApache/EasyApacheCustomModules
Hoặc
https://documentation.cpanel.net/display/EA/Custom+Modules

Cài đặt những gói còn thiếu: tốt nhất là bạn down một bản php 5.2 về, build nó với các extension mà bạn cần, rồi xem trên Server còn thiếu gói nào để cài đặt đầy đủ.

Cách cài đặt các gói theo dạng tùy chỉnh:

$NAME.tar.gz được liệt kê trong danh sách Available Modules trong link bên trên.
Ví dụ với PHP 5.2:
http://docs.cpanel.net/twiki/pub/EasyApache/EasyApacheCustomModules/custom_opt_mod-PHP5217.tar.gz

Sau đó tạo một file all_php5

Sau khi giải nén đúng như thao tác trên, bạn có thể vào EasyApache và build lại bình thường, Đến phần chọn Version cho PHP bạn chọn “None“, sau đó danh sách các option package sẽ được hiển thị tương ứng với PHP 5.2

Sau khi build xong EasyApache bạn cần build lại extension của PHP như sau:

Bạn cũng có thể thực hiện với các extension khác khả dụng bằng command sau:

 

Comments

comments

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *