All posts by Haulpd Linux

Cài đặt và cấu hình Apache Tomcat trên CentOS

Step 1: Cài đặt JDK:
Có thể download trực tiếp tại oracle sau đó copy lên Server hoặc wget rpm từ oracle.

Export các biến môi trường bên dưới, tùy vào đường dẫn cài đặt Java từ rpm:

Continue reading Cài đặt và cấu hình Apache Tomcat trên CentOS

Bắt buộc Postfix gửi mail với MAIL FROM match với Authentication ID, Tránh bị Phishing Mail

Nếu bạn mới cài Postfix và để cấu hình mặc định, bạn có thể dụng Roundcube để xác định một identities khác để gửi mail. Ví dụ: email của bạn là haulpd@manhdu.com nhưng bạn có thể gửi với Mail From: haulpd@gmail.com

Sẽ có vấn đề nếu bạn cung cấp thông tin này cho người khác hoặc khách hàng sử dụng vì có thể sẽ bị dùng làm phishing mail. Continue reading Bắt buộc Postfix gửi mail với MAIL FROM match với Authentication ID, Tránh bị Phishing Mail

Cài đặt, bổ xung một extension PHP không dùng EasyApache, hoặc khi đang sử dụng php mà không cần build lại.

Download extension cần bổ xung vào PHP

Ví dụ(mình cũng không biết lấy extension nào làm ví dụ): vanish

Kiểm tra module đã được loaded:

Nếu không trả về kết quả nào, có nghĩa là extension chưa được load cùng php.
Continue reading Cài đặt, bổ xung một extension PHP không dùng EasyApache, hoặc khi đang sử dụng php mà không cần build lại.

Cài đặt php 5.2 và các module khác trên Cpanel 11.42

Đối với Cpanel 11.42 trở lên khi bạn sử dụng EasyApache để cài đặt các module cho Apache và php bạn sẽ không thấy php 5.2 và một số module khác.

Thật ra bạn vẫn có thể build php 5.2 và những module khác không hiển thị khi sử dụng EasyApache.

Cpanel đã cung cấp một danh sách các gói và cách cài đặt, cũng như cách loại bỏ cách cài đặt tùy chọn khi cài đặt không thành công.

http://docs.cpanel.net/twiki/bin/view/EasyApache/EasyApacheCustomModules
Hoặc
https://documentation.cpanel.net/display/EA/Custom+Modules
Continue reading Cài đặt php 5.2 và các module khác trên Cpanel 11.42

Kiểm tra network speed với speedtest-cli từ command line.

Khi sử dụng Server, và dĩ nhiên là không có GUI, vì vậy mà việc kiểm tra tốc độ đường truyền không thể vào http://speedtest.net để kiểm tra được.

Tuy nhiên có một scripts python được Matt Martz viết để sử dụng các server của speed test và test tốc độ đường truyền từ Terminal.
Continue reading Kiểm tra network speed với speedtest-cli từ command line.