Monthly Archives: January 2023

Cấu hình Apache listen port riêng cho từng virtual host

Nếu có nhu cầu cấu hình Apache listen nhiều port. Apache có hỗ trợ cấu hình như vậy.

Ví dụ với Ubuntu Server

File cấu hình: /etc/apache2/port.conf

Sau đó khai báo virtualhost khai báo sẽ site sẽ listen ở port nào.

File cấu hình: /etc/apache2/sites-available/<file cấu hình virtual host>

Enable Site:

Restart Apache: